Företagsverksamhet

Entreprenörskap

Entreprenörskap handlar till stor del om att ifrågasätta befintliga strukturer och att använda sitt inre driv för att leda utvecklingen framåt. Entreprenörer är oftast innovativa och kreativa, och har lätt att se saker från ett helikopterperspektiv vilket ger dem en bra helhetsbild som gör det lättare att identifiera potentiella affärsidéer. 

Dessa affärsidéer ligger till grund för hela samhällets utveckling eftersom det förfinar och skapar helt ny teknologi, medicin och mycket mer. Vi har entreprenörskap att tacka för många av de saker vi idag tar för givet. 

Att komma på en affärsidé

En bra affärsidé kommer oftast inte ur tomma intet utan är en produkt av gediget förarbete där både en omvärlds- och behovsanalys har gjorts. I många fall utgår entreprenören från sina egna erfarenheter och de observationer som gjorts inom det fält entreprenören arbetat eller har sin kompetens inom. Ju högre kompetens man har inom ett område desto lättare är det att identifiera olika möjligheter och bedöma svårighetsgraden i det man tänker ta sig an. 

Däremot räcker det inte bara med att identifiera en möjlighet till förbättring för att det ska vara en bra affärsidé. Man måste väga sin idé mot sannolikheten att det finns en marknad och en köpvillig målgrupp. Oftast behöver man revidera sin plan flera gånger om innan konceptet man tror på tagit form. 

entreprenörskap ide

Alla kan lyckas med bra research

Med ett bra researcharbete kan alla lyckas som entreprenörer. Desto större och grundligare arbete som läggs på research, desto lättare är det för dig att hitta behov och förstå din tänka marknad. Som entreprenör står man också bättre förberedd ifall problem skulle dyka upp eftersom ens förståelse för helheten är bättre. 

Är det någon fas som verkligen bör prioriteras under förarbetet är det just research. 

Från idé till verklighet

Att komma med en innovativ idé är bara början av processen. I nästa steg måste entreprenören kartlägga vilka steg som krävs för att förverkliga sin idé. Här är ett par frågor många entreprenörer brottas med innan de kan påbörja arbetet med att förverkliga sina idéer: 

  • Behöver jag starta ett företag för att förverkliga min ide?
  • Om ja, vilken företagsform är bäst för min affärsidé?
  • Behöver företaget något startkapital?
  • Behövs det initiala investeringar?
  • Hur ska företaget få finansering?
  • Vilken typ av kapitalstruktur är lämplig?
  • Behövs det personal?
  • Om ja, hur många måste anställas?
  • Behövs det lokaler?

Tiden som krävs för att besvara frågorna varierar i förhållande till hur omfattande och komplex idén är, men när svaren väl är på plats har entreprenören en första handlingsplan att förhålla sig till.